พญ. ภิรดี สุวรรณภักดี

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2549
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2552-2553
- Epilepsy, Cleveland Clinic, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 - 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Epilepsy Surgery
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17A)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค