ทพญ. พิสชา พิทยพัฒน์

Specialty: ทันตกรรม, รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
- PhD. in Biomedical Sciences, University of Leuven, Leuven, เบลเยี่ยม, 2557
วุฒิบัตร:
- สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (นิติทันตวิทยา), ประเทศไทย, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Oral and maxillofacial radiology
- Forensic odontology
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค