พญ. ปิยะนุช จิตต์เที่ยง

Specialty: อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2548
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 - 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2556
+ See More
Day Time Location
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Esperance Clinic
Tue308:00 - 20:0008:0020:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Esperance Clinic
Fri608:00 - 20:0008:0020:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Esperance Clinic
ศูนย์รักษาโรค