พญ. ปิยพร บุญศิริคำชัย

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2544
แพทย์ประจำบ้าน:
- รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2546 - 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Body Imaging, The University of Texas, M.D.Anderson Cancer Center, Texas, สหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม 2553 - มิถุนายน 2555
- Thoracic Imaging, The University of Texas, M.D.Anderson Cancer Center, Texas, สหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม 2555 - มิถุนายน 2556
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2549
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, สหรัฐอเมริกา, 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Abdominal Imaging
- Chest Imaging ( Cancer )
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค