นพ. ปิยวิทย์ สรไชยเมธา

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2537
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- ฝึกอบรมกายอุปกรณ์, Hyogo Rehabilitation Center, Japan,2538
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Lower Limb Prosthesis
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค