นพ. พงศ์อมร บุนนาค

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2533
- สาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศไทย, 2538
การศึกษาหลังปริญญา:
- Steroid Hypertension Research, University of California, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา, 2536-2538
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคเบาหวาน, โรคต่อมไธรอยด์
+ See More
Day Time Location
Sun113:00 - 17:0013:0017:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค