พญ. พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2552
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- ภาพวินิจฉัยชั้นสูง, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552-2554
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค