พญ. พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา:
- Abdominal Imaging & Researh, Mallinckrodt Institue of Radiology, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2545
- Breast Imaging & Researh, Mallinckrodt Institue of Radiology, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2546
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค