พญ. พรรุ้ง พฤทธิพงศ์สิทธิ์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ไตวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- กุมารเวชศาสตร์โรคไต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548-2550
- กุมารเวชศาสตร์โรคไต, University of Toronto, ประเทศแคนาดา, 2551-2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Kidney Transplantation
- Nephrotic Sysdrome
- SLE
- UTI
- Acute Renal Failure
- Chronic Renal Failure
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 17:0009:0017:00Children Center (BIC 17B)
Tue309:00 - 17:0009:0017:00Children Center (BIC 17B)
Wed409:00 - 17:0009:0017:00Children Center (BIC 17B)
Thu509:00 - 17:0009:0017:00Children Center (BIC 17B)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Children Center (BIC 17B)
Sat709:00 - 17:0009:0017:00Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค