นพ. ประกาศิต จิรัปปภา

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549-2551
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Breast Surgical Oncology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, สหรัฐอเมริกา, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Breast Reconstruction
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค