พญ. ประภาพร พรสุริยะศักดิ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pulmonary and Critical Care, โรงพยาบาลรามาธิบดี 2003
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Pulmonary physiology and Cardiopulmonary exercise rehabilitation
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pulmonary physiology and cardiopulmonary exercise
+ See More
Day Time Location
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)
ศูนย์รักษาโรค