นพ. ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2533
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- อายุรศาสตร์ทั่วไป
+ See More
Day Time Location
Sun106:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค