รศ.นพ. ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
- Master of Science (Prothodontics), University of Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2541
วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ประเทศไทย, 2557
Certifications:
- Maxillofacial Prosthetics and Implant Dentistry, University of Colifornia, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา, 2540-2541
ตำแหน่งทางวิชาการ:
- รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Maxillofaciall และรากเทียม
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Maxillofacial, ทันตกรรมประดิษฐ์ และรากเทียม
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 21:0017:0021:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue317:00 - 21:0017:0021:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu517:00 - 21:0017:0021:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค