นพ. ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์

Specialty: รังสีวิทยา, รังสีรักษา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2525
+ See More
Day Time Location
Sun108:00 - 10:0008:0010:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค