ทพ. ปรีดา พึ่งพาพงศ์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542
- M.S. in Prosthodontics, University of North Carolina at Chapel Hill, สหรัฐอเมริกา, 2548
วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, สหรัฐอเมริกา, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Implant Dentistry (Periodontics), University of North Carolina at Chapel Hill, สหรัฐอเมริกา, 2549
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, University of North Carolina at Chapel Hill, สหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Implant Dentistry
- Prosthodontics (Crown & Bridge)
+ See More
Day Time Location
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค