นพ. เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2550 - 2554
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- Research Fellowship in Andrology, Sexual Medicine and Urological Prosthetic Surgery, Tuland School of Medicine, New Orleans, Louisiana, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 - 2558
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Laparoscopic Urological Surgery, Asian IRCAD-TAIWAN, Lukang, ประเทศใต้หวัน, ส.ค. - ก.ย. 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Male Sexual Medicine (Andrology)
- Minimal Invasive Surgery
+ See More
Day Time Location
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค