พญ. เปรมสุดา สมบุญธรรม

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา, Laryngology
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2543
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2546 - 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Fellow in Laryngology, St' Michael's Hospital University of Toronto, Canada, กรกฎาคม 2555 - มิถุนายน 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Laryngology Head & Neck Surgery
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Sat713:00 - 17:0013:0017:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค