พญ. ปัญจมา เลิศบุษยานุกูล

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2541
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, ประเทศไทย, 2556
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Neuroradiology, Children's Hospital, สหรัฐอเมริกา, 2549
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค