พญ. ปัญจพาณ์ เหลืองอร่าม

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Palliative Care, Sunshine Coast District, Queensland Health, ประเทศออสเตรเลีย, 2554 - 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Preventive Medicine
- Integrative Medicine
- Anti Aging
- Palliative Care
+ See More
Day Time Location
Wed407:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sat707:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sun107:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค