นพ. รชานนท์ มูรธานันท

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต,(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2549
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาอายุรศาสตร์, University of Illinois, Advocate Christ Medical Center, Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2551 - 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, University Hospital Case Medical Center, Case Western Reserve Univerity, Cleveland, Ohio, สหรัฐอเมริกา, 2554 - 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2554
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, สหรัฐอเมริกา, 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- General Endocrinology
- Diabetes, Thyroid disorders, Lipid disorders
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 20:0008:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Wed408:00 - 20:0008:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค