นพ. รัฐชัย แก้วลาย

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2547
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- Body Imaging, Aulthman Hospital, Department of Radiology, Canton, OHIO, สหรัฐอเมริกา, 2548-2549
- Emergency Radiology, Massachusetts General Hospital, Department of Radiology, Boston, Massachusetts, สหรัฐอเมริกา, 2549-2550
- Thoracic & Cardiac Radiology, Massachusetts General Hospital, Department of Radiology, Boston, Massachusetts, สหรัฐอเมริกา, 2550-2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Body / Thoracic Imaging
- Emergency Imaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค