พญ. รัตนา รัตนาธาร

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด), ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเด็ก, University of Colorado, 2543
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเด็ก
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Spasticity, Movement Disorder
+ See More
Day Time Location
Tue316:30 - 19:3016:3019:30Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Wed416:30 - 19:3016:3019:30Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu516:30 - 19:3016:3019:30Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค