นพ. รวี เรืองกาญจนเศรษฐ์

Specialty: รังสีวิทยา, รังสีรักษา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
แพทย์ประจำบ้าน:
- Radiation Therapy, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 - 2555
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2555
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Pediatric cancer
- CNS cancer
- Lung cancer
+ See More
Day Time Location
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค