พญ. เรียมศิริ เจริญเผ่า

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Integrative oncology
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Thu507:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค