พญ. รุ่งอรุณ ธรรมลิขิต

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
+ See More
Day Time Location
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค