พญ. รสนีย์ วัลยะเสวี

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2535
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2546
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ, เบาหวาน และเมตะบอลิสม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2547, Recertified 2557
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endocrinology, Howard University Hospital, Washington District of Columbia, สหรัฐอเมริกา, 2536-2538
- Endocrinology, Mayo Clinic, Rochester Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2540-2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Thyroid Diseases, Parathyroid and Calcium disorders
+ See More
Day Time Location
Tue309:00 - 18:0009:0018:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Wed409:00 - 18:0009:0018:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Thu509:00 - 18:0009:0018:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sun109:00 - 18:0009:0018:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค