พญ. รสกร วหาวิศาล

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2531
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Mammogram and Breast Biopsy
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค