พญ. รื่นฤดี สุวรรณศรี

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2516
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2523
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ, เบาหวาน และเมตะบอลิสม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2524
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endocrinology and Metabolism, University of Cincinnati Medical Center, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2520 - 2522
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค