พญ. รุ่งทิวา กมลเดชเดชา

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2551
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2554
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค