พญ. สายใจ เลิศโรจน์ปัญญา

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2553
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2553
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Cardiac CT and MRI, Hammersmith Hospital & Saint Mary Hospital, Imperial College, London, ประเทศอังกฤษ, 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cardiac
- Cardiac MRI
- Coronary CTA
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค