นพ. สง่า พินิจพิชิตกุล

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2540
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Laparoscopic Surgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Laparoscopic Assisted Vaginal Hysterectomy (LAVH), Laparoscopic Hysterectomy (LH) and Pelviscopic Surgery
+ See More
Day Time Location
Fri618:00 - 20:0018:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun118:00 - 20:0018:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค