นพ. ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
วุฒิบัตร:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- Adult Reconstructive Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Arthroplasty
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค