พญ. สารพร บำรุงชาติ

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2548 - 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Magnetic Resonance Imaging, UNC School Of Medicine Radiology University Of North Carolina At Chapel Hill, North Carolina, พฤศจิกายน 2553 - ตุลาคม 2554
- Musculoskeletal Imaging, Washington University in St.Louis School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, พฤศจิกายน 2554 - เมษายน 2555
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2551
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค