นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Heart failure and Heart Transplant
- Hypertension
- Perioperative consultation and cardiac evaluation
+ See More
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Sun114:00 - 14:2014:0014:20Heart Center (BIC 14A)
ศูนย์รักษาโรค