ศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2533
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- มะเร็งนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533-2535
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- มะเร็งนรีเวชวิทยา, สหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- มะเร็งนรีเวชวิทยา
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค