พ.ต.ทพญ. ศศิรินทร์ เยี่ยมสถาน

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
วุฒิบัตร:
- สาขาปริทันตวิทยา, ประเทศไทย, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Oral Implantology
+ See More
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค