พญ. สติมัย อนิวรรณน์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2546
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2549 - 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2554
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2552
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Inflammatory Bowel Disease
- Small Bowel Endoscopy
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค