นพ. ศรัทธา ศิริตันติกร

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2537
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Body Contouring, Breast Surgery, Eyelid Surgery, Face Lift, Facial Cosmetic Surgery, Sex Reassignment Surgery, Breast Augmentation, Breast Lift, Breast Reduction, Gluteal Enlargement (Buttock Augmentation), Male Breast (Gynecomastia), Mastectomy, Neck Lifts, Otoplasty, Rhinoplasty (Augment, Reduction), Skin Tumor, Tummy Tuck (Abdominal Lipectomy)
+ See More
Day Time Location
Thu513:00 - 15:0013:0015:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Sun111:00 - 15:0011:0015:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค