พญ. สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์

Specialty: อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2521
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2527
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2547
+ See More
Day Time Location
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค