พญ. สิริกัญญ์ วงศ์ศรีสุนทร

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา:
- Diagnosis imaging of MRI and CT, Ultrasound, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539-2540
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค