พญ. สิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, Cleveland Clinic Heath System, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551 - 2553
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Thyroid disorder
- Thyroid cancers
- Osteoporosis
+ See More
Day Time Location
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค