พญ. ศิริพร นิจพาณิชย์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2538
การศึกษาหลังปริญญา:
- CT and MRI, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
- Ultrafast CT Scan, Chest and Cardiology, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค