นพ. สิทธิพงศ์ ศรีสัจจากุล

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย 2547
การศึกษาหลังปริญญา:
- Fellowship in cross sectional body imaging, University of California, Los Angeles, USA, 2005-2007
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค