พญ. โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์

Specialty: จิตเวชศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
วุฒิบัตร:
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
การศึกษาหลังปริญญา:
- Dementia and Behavioral Neuroscience and Alzheimer's Disease, University of California, สหรัฐอเมริกา, 2548
- Post Doctoral Fellow, Department of Psychiatry, Yale University, สหรัฐอเมริกา, 2547
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Neuro - Psychiatry
- Dementia
- Cognitive and Behavioral Neurology
+ See More
Day Time Location
Tue316:30 - 19:0016:3019:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค