นพ. สมเจตน์ มณีปาลวิรัตน์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตร์บันฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2546
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Reproductive Endocrinology and Infertility, University of California Los Angeles, สหรัฐอเมริกา, 2548-2549
- Reproductive and Adult Endocrinology, National Institute of Child Health and Human Development, สหรัฐอเมริกา, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Fertility treatment
- Fertility preservation
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค