รศ.นพ. สุนทรา พันธ์มีเกียรติ

Specialty: ทันตกรรม, รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, ประเทศไทย, 2526
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Master of Dental Science in Oral Radiology, Lund University, Malmo, ประเทศสวีเดน, 2534
- Doctor of Odontology in Oral Radiology, Lund University, Malmo, ประเทศสวีเดน, 2537
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค