นพ.ดร. สรภพ เกียรติพงษ์สาร

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
- Doctor of Philosophy (Ph.D.), Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557
แพทย์ประจำบ้าน:
- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 - 2548
การฝึกอบรมหลังปริญญา:
- Reproductive Biology, Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, Harvard Medical School, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2549 - 2552
- Reproductive Endocrinology and Infertility, Harvard Medical School, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2554 - 2557
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
- ภาวะมีบุตรยาก
- การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 19:0013:0019:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค