นพ. สรวุฒิ ชูอ่องสกุล

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2536
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง,ประเทศไทย, 2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Facial cosmatic surgery : Face and neck lift, Endoscopic forehead lift, Eyelid Surgery, Rhinoplasty, Otoplasty
- Breast Surgery : Breast augmentation, Breast lift, Breast reduction, Gynecomastia
- Body contouring : Tummy Tuck, Liposcution
- Skin Tumor : BCC, Melanoma, moles
- Plastic and Reconstructive Surgery
+ See More
Day Time Location
Mon216:30 - 19:0016:3019:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Tue316:30 - 19:0016:3019:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค