พญ. สุดี บุญญากิจ

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2506
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2513
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2516
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Radiology, St.Louis University, สหรัฐอเมริกา, 2514
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค