นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล

Specialty: อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2546 - 2549
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2549
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Gastrointestinal Oncology
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค